Ochrana osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

Tento dokument slouží k řádnému informování všech poskytovatelů osobních údajů, jakožto subjektů údajů, o rozsahu, účelu, době a dalších aspektech zpracování jejich osobních údajů v naší společnosti a k jejich poučení o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů?

Podle čl. 4 bod 7 Nařízení je to společnost ASSIST spol. s r. o. (IČ: 45796262, DIČ: CZ45796262) se sídlem Glowackého 545, Praha 8, 181 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 11517 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje nezbytné k nabízení a poskytování služeb, k dodržení zákonných povinností a k ochraně oprávněných zájmů. Zpracováváme osobní údaje fyzických osob (studentů a vývojářů), které projevily zájem o naše služby. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 Nařízení. U příslušných kategorií subjektů údajů zpracováváme různé kategorie osobních údajů.

Studenti

 • Jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • Škola, obor a ročník studia
 • Úroveň technických znalostí a angličtiny

Vývojáři

 • Jméno, příjmení, včetně akademických titulů
 • Datum narození
 • Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)
 • Společnost a pracovní pozice
 • Úroveň technických znalostí
 • Informace poskytnuté referenčními osobami

Návštěvníci webových stránek

Na našich stránkách nejste cíleně sledováni, k dispozici máme pouze obecné údaje, které jsou nám poskytovány službou Google Analytics, případně osobní údaje, které nám poskytnete odesláním konkrétního formuláře.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje subjektů získáváme především přímo od nich samých (vyplněním formuláře) a také z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, sociální sítě, ARES — zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů). Někdy můžeme získat osobní údaje od osoby, která subjekt údajů doporučila.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • plnění smlouvy;
 • oprávněného zájmu Správce;
 • platného souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Údaje, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali a poskytli Vám informace, o které jste žádali, nebo pro účely plnění smlouvy či objednávky, tj. pro účely poskytnutí služby. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy či objednávky, a tedy pro účely poskytnutí služby, jsou smluvním požadavkem Správce, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo nepotvrzení objednávky. Dalším účelem zpracování je evidence smluv a možnost budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Vaše údaje můžeme dále využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme, a které by, podle našeho názoru, mohly být pro Vás relevantní. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, přičemž takové odmítnutí nebude mít žádný vliv na jiné naše vzájemné vztahy.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, znamená to, že pro účel a v rozsahu daném v souhlasu, jsme obdrželi Vaše svolení ke zpracování osobních údajů. Váš souhlas nám byl dán svobodně, konkrétně a informovaně.

Po jakou dobu osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat službu či plnit vzájemnou smlouvu, dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak předpisy o účetnictví, daňovými předpisy apod.) a pro marketingové účely.

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a není-li v souhlasu uvedeno jinak, platí, že souhlas je platný po dobu 5 let od jeho udělení nebo do doby jeho odvolání.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou zpracovávat naši pověření zaměstnanci a další osoby, které pro nás pracují. Dále je mohou zpracovávat naši smluvní partneři (tzv. zpracovatelé), jako např. poskytovatelé IT technologií. Výše uvedené osoby jsou vázány mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme využívat jen pro naše potřeby a s výjimkou zpracovatelů je nebudeme předávat jiným subjektům (tzv. třetím stranám), ani do zahraničí nebo mezinárodním organizacím.

Jak osobní údaje chráníme?

Pro ochranu osobních údajů jsme zavedli různá technická a organizační opatření. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených IT systémech Správce, v zabezpečených cloudových systémech nebo fyzicky v zabezpečených prostorách Správce tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Pro zpracování osobních údajů využíváme pouze zpracovatele, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo, abychom:

 • Vám na Vaši žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, a další informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů (tzv. právo na přístup);
 • na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů;
 • vymazali Vaše osobní údaje z našich systémů, pokud:
  • je již nepotřebujeme pro další zpracování;
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
  • jste oprávněně vznesli námitku proti jejich zpracování;
  • byly zpracovávány nezákonně;
  • musí být vymazány podle právních předpisů;
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů (např. pokud tvrdíte, že je zpracování nezákonné či nepřesné a my ověřujeme pravdivost takového tvrzení, nebo po dobu, než bude vyřešena Vaše námitka proti zpracování);
 • Vám poskytli Vaše osobní údaje, které jste nám Vy poskytli na základě souhlasu nebo pro splnění smlouvy a které zpracováváme automatizovaně, a to ve formátu, který umožňuje jejich přenos k jinému správci;
 • na základě Vašeho odvolání souhlasu přestali zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

Pokud chcete kterékoliv z těchto práv uplatnit, můžete zaslat e-mail na adresu akademie@assist.cz, dopis na výše uvedenou kontaktní adresu nebo zrušit odběr kliknutím na odkaz přímo v obchodním sdělení.

Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti.

Rovněž máte právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem, který se týká zpracování osobních údajů, na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Soubory cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a zlepšují fungování webových stránek. Na těchto stránkách jsou použity pro možnost vstupu do privátní zóny webu, pro zjišťování anonymních statistických údajů návštěvnosti službou Google Analytics a pro zobrazení nebo schování zprávy o informování uživatele o používání cookies.

Analytické soubory cookies

DoménaCookiesNástroj
analytics.google.com_ga
_gat
_gid
Služba Google Analytics
akademie-assist.cz__Secure-akasidIdentifikace přihlášeného uživatele
akademie-assist.czASSCAGInformování uživatele o používání cookies