Ochrana osobních údajů

ASSIST spol. s r. o. (IČ: 45796262, DIČ: CZ45796262) se sídlem na adrese Glowackého 545, Praha 8, 181 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 11517 – jako Správce osobních údajů, dále jen Společnost, Vás, jako uživatele webových stránek www.akademie-assist.cz informuje tímto o nakládání s osobními údaji a zásadách ochrany soukromí.

 • Společnost = Správce
 • Poskytoval osobních údajů = Subjekt

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud Společnost kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě nebo o Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno, příjmení;
 • datum narození;
 • doručovací adresa;
 • studovaná škola, obor a ročník;
 • název společnosti;
 • adresa sídla společnosti;
 • IČ, DIČ;
 • telefon, e-mail;
 • pozice ve firmě.

Na stránkách Společnosti nejste cíleně sledováni. Společnost má k dispozici pouze obecné údaje, které jsou jí poskytovány službou Google Analytics, případně osobní údaje, které Společnosti poskytnete odesláním konkrétního formuláře nebo registrací.

Veškeré osobní údaje, které bude mít Společnost k dispozici, budou ty, které Společnosti sami sdělíte. Webové stránky Společnosti nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nejsou zpracovávány.

Účel zpracování osobních údajů

Pro Společnost existují dva důvody shromažďování a archivace osobních údajů:

 • zákonná povinnost;
 • oprávněný zájem.

Údaje, které Společnosti poskytnete, Společnost použije k tomu, abyste se mohli přihlásit do privátní zóny webu, aby Vás kontaktovala a poskytla Vám informace, o které jste žádali, nebo pro účely plnění smlouvy či objednávky, tj. pro účely poskytnutí služby.

Vaše údaje může dále Společnost využít k tomu, aby Vám zasílala obchodní sdělení, tj. aby Vás informovala o událostech nebo službách, které Společnost poskytuje, a které by mohly být, podle názoru Společnosti, pro Vás relevantní.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy či objednávky, a tedy pro účely poskytnutí služby jsou smluvním požadavkem Společnosti, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo nepotvrzení objednávky.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, přičemž takové odmítnutí nebude mít žádný vliv na jiné vzájemné vztahy se Společností. Stačí Společnosti zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu assist@assist.cz nebo na adresu, ze které jste obdrželi obchodní sdělení Společnosti.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje bude primárně zpracovávat Společnost. Vaše osobní údaje budou uloženy v zabezpečených databázových systémech Společnosti, v cloudových zabezpečených systémech, které Společnosti poskytují třetí strany, nebo fyzicky v sídle společnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů a pro účely marketingu.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke Společnosti máte právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup

Můžete kdykoliv požádat Společnost o informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky.

Právo na opravu

Můžete kdykoliv požádat Společnost o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jejich zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to Společnosti ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Dokud nejsou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů Společností, musí Společnost omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely Společností zpracovávány.

Právo podat stížnost

Stížnost na Společnost stran zpracování Vašich osobních údajů je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na e-mailové adrese assist@assist.cz.

Soubory cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a zlepšují fungování webových stránek. Na těchto stránkách jsou použity pro možnost vstupu do privátní zóny webu, pro zjišťování anonymních statistických údajů návštěvnosti službou Google Analytics a pro zobrazení nebo schování zprávy o informování uživatele o používání cookies.

Analytické soubory cookies

DoménaCookiesNástroj
analytics.google.com_ga
_gat
_gid
Služba Google Analytics
akademie-assist.czAKASIDIdentifikace přihlášeného uživatele
akademie-assist.czASSCAGInformování uživatele o používání cookies